"Lan tỏa sự tử tế với triết lý trao đi điều bạn muốn"

3489
Doanh nghiệp &
mạnh thường quân
52 tỷ
Số tiền gây quỹ
939
Những dự án đã được thực hiện
27 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 0
0%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
27 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 19,700,000
39%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
27 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 200,000
0%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
27 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 2,800,000
6%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 60,000,000
100%
Mục Tiêu: 60,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 500,000,000
100%
Mục Tiêu: 500,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 200,000,000
100%
Mục Tiêu: 200,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 250,000,000
100%
Mục Tiêu: 250,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 240,000,000
100%
Mục Tiêu: 240,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 433,000,000
100%
Mục Tiêu: 433,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫
Đã kêu gọi được: 50,000,000
100%
Mục Tiêu: 50,000,000 ₫